Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Claudia Schildt. Claudia Schildt verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring kan je onder andere lezen welke persoonsgegevens Claudia Schildt verwerkt, met welk doel, en hoe Claudia Schildt vervolgens met deze persoonsgegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven.

Claudia Schildt is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over jouw privacy kan je contact opnemen met info@claudiaschildt. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Persoonsgegevens

Claudia Schildt treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens bedoelen we  informatie waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden. Claudia Schildt verwerkt enkel algemene persoonsgegevens. Claudia Schildt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras en geloof.

Claudia Schildt verwerkt jouw persoonsgegevens indien je deze gegevens actief aan Claudia Schildt verstrekt, bijvoorbeeld wanneer je contact opneemt of bij het afnemen van diensten. Claudia Schildt verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Claudia Schildt hebt gesloten, indien dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Claudia Schildt te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

Personen jonger dan 16 jaar

Claudia Schildt heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Claudia Schildt kan echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat Claudia Schildt zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op met Claudia Schildt. Deze gegevens worden dan direct verwijderd.

Welke persoonsgegevens verwerkt Claudia Schildt (doel en grondslagen)?

1. Contact

Wanneer je contact opneemt met Claudia Schildt, bijvoorbeeld via het contactformulier op de website, worden jouw voor- en achternaam en e-mailadres verwerkt. Claudia Schildt slaat deze gegevens op om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van jouw vragen en verzoeken.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

2. Uitbrengen offerte

Claudia Schildt verwerkt jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres en KvK-nummer wanneer je een offerte-aanvraag indient. Claudia Schildt gebruikt deze gegevens om jou een correcte offerte toe te sturen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

3. Uitoefening dienstverlening

Om te zorgen dat Claudia Schildt haar diensten kan uitoefenen, kunnen jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer en KvK-nummer worden verwerkt.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

4. Voor facturatie en financiële administratie

Voor facturatie en financiële administratie verwerkt Claudia Schildt jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres en bankgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk om een correcte factuur op te stellen en, indien je de factuur niet tijdig voldoet, een incassotraject te starten.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

5. Klachten

Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Claudia Schildt, dan verwerkt Claudia Schildt jouw voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en/of telefoonnummer verwerken. Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

6. Recensies

Als je een recensie plaatst over de dienstverlening van Claudia Schildt, kunnen jouw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam worden verwerkt. Deze gegevens worden enkel verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming. Recensies kunnen op de website of (social) media van Claudia Schildt worden geplaatst uit commercieel belang. Recensies worden bewaard tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij je eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Wettelijke grondslag: toestemming.

Hoe lang bewaart Claudia Schildt jouw gegevens?

De persoonsgegevens die Claudia Schildt verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn. Voor factureren en financiële gegevens geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie.

Recensies worden verwijderd, zodra Claudia Schildt een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

Persoonsgegevens delen met derden

Claudia Schildt zal persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, indien dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Claudia Schildt, sluit Claudia Schildt een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Claudia Schildt blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Claudia Schildt zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

Met de volgende derden worden jouw persoonsgegevens (mogelijk) gedeeld:

Webhosting,
Websitesoftware,
E-mailmarketingsoftware,
Boekhoudprogramma,
Telecommunicatie,
Betaaldiensten

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onderbrengen, zal Claudia Schildt jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Indien je van mening bent dat de bepalingen in deze verklaring niet worden nageleefd door Claudia Schildt, kan je bezwaar maken en je wenden tot Claudia Schildt. Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Je kunt altijd een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van jouw toestemming of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van deze rechten kan je een verzoek sturen naar Info@claudiaschildt.nl. Claudia Schildt zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 dagen, jouw verzoek beoordelen. Claudia Schildt is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.

Verwijdering van persoonsgegevens blijft achterwege voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift is vereist. Wanneer een verzoek tot verwijdering wordt voldaan, worden jouw persoonsgegevens binnen 30 dagen verwijderd.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. Claudia Schildt gebruikt noodzakelijke cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en je de website gemakkelijk kan bezoeken.
Wanneer je de website van Claudia Schildt voor het eerst bezoekt wordt een pop-up getoond met een cookiemelding. Indien je deze melding accepteert, geef je toestemming om de cookies te gebruiken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Je kan via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Daarnaast kan je aangeven dat bepaalde cookies niet (meer) geplaatst mogen worden. Ook eerder opgeslagen informatie kan je via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Claudia Schildt mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Claudia Schildt neemt geen, op basis van automatische verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

Beveiliging

Claudia Schildt neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Claudia Schildt.

Aansprakelijk

Deze privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op de gegevens die Claudia Schildt verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Claudia Schildt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites of diensten van derden.

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2022. Claudia Schildt heeft altijd het recht voor deze verklaring te wijzigen. Op de website van Claudia Schildt vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Claudia Schildt jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan schriftelijk/digitaal op te hoogte gebracht.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met Claudia Schildt.

× Hoe kan ik je helpen?